۱۳۸۶ مهر ۲, دوشنبه

نپرس , ویران شدگی شبانه ها را

این دورهای گم را ببین که دارند برای من واضح بازی در می آورند . هه.