۱۳۸۶ اسفند ۲, پنجشنبه

همیشه اسفند با هجوم می رسد ...
همین قدر بی هــوا و ناگهان
همین قدر حجیــم و ترس آور