۱۳۸۷ مرداد ۸, سه‌شنبه

مگه نه اینکه همه مون داریم می میریم ؟
پَ حرص چیو می زنین لاشخورا ؟نصوه شب - پونزده تیر هشتاد و هفت